خبر فوری

 سپاس وتشکر خود را از جناب آقای احمدی رئیس اردوگاه ،جناب آقای فیلی و سایر پرسنل شریف وزحمتکش اردوگاه شهید چمران رامسر اعلام می نمائیم

  مراتب سپاس وقدر دانی خود را از پرسنل محترم تله کابین رامسر به ویژه حاج آقای نجفی وجناب آقای عرب اعلام میداریم