خبر فوری

پیشنهاد استاد پرفسور یلدایی در گپ 24

بنا به آخرین گزارش(اسماعیل ساعی از تبریز).  وضع محمدعسگری تغیری نکرده وایشان  همچنان درکما بسرمی برد. ونیازمند دعای شماست